TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介 TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
TangramTikz — 基于 tikz 的七巧板宏包译介
作品简介

七巧板又称七巧图、智慧板,是一种中国传统智力玩具。它由 2 块大三角形、1 块中三角形、2 块小三角形、1 块正方形和 1 块平行四边形组成,通过拼接组合可以形成 1600 多种图形。 Cédric Pierquet 编写的 TangramTikz 是一个基于 tikz 的宏包,它可以方便地生成七巧板的单板图形、单色和多色拼图。对于单板图形,可以方便地设置它的颜色;对于单色和多色拼图,可以设置其 5 种单板的颜色,还支持设置多色拼图中单板之间空隙的大小。TangramTikz 宏包还预定义了 22 种(v0.1.1)七巧板拼图样式。

暂无评论